පාට පාට වෙසක් කූඩුවක් හදමු | How to make a colorful Vesak Lantern with arduino

// More - https://goo.gl/eUqkST
// SUBSCRIBE YOUTUBE CHANNEL FOR MORE VIDEOS
// Click this link - https://goo.gl/eUqkST


#define BLUEPIN 9
#define REDPIN 10
#define GREENPIN 11

#define FADESPEED 20

int r, g, b;
void setup() {
 pinMode(REDPIN, OUTPUT);
 pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
 pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);

// For Initial Testing
 analogWrite(REDPIN, 255);
 delay(2000);
 analogWrite(REDPIN, 0);
 analogWrite(GREENPIN, 255);
 delay(2000);
 analogWrite(GREENPIN, 0);
 analogWrite(BLUEPIN, 255);
 delay(2000);
 analogWrite(BLUEPIN, 0);
}

/* Author  - Nisal Hewagamage
 More videos - www.youtube.com/NisalHewagamage
 Facebook page www.facebook.com/NisalHeElc
*/

// SUBSCRIBE YOUTUBE CHANNEL FOR MORE VIDEOS
// Click this link - https://goo.gl/eUqkST

void loop() {

 colorFading(3000);
 solidChange(4000);
 colorFading(10);
 for (int i = 0; i < 10 ; i++) {
  solidChange(200);
 }
 rgbBlink();
 whiteFade();
}

void colorFading(int F_DELAY) {

 for (r = 0; r < 256; r++) {
  analogWrite(REDPIN, r);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
 for (b = 255; b > 0; b--) {
  analogWrite(BLUEPIN, b);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
 for (g = 0; g < 256; g++) {
  analogWrite(GREENPIN, g);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
 for (r = 255; r > 0; r--) {
  analogWrite(REDPIN, r);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
 for (b = 0; b < 256; b++) {
  analogWrite(BLUEPIN, b);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
 for (g = 255; g > 0; g--) {
  analogWrite(GREENPIN, g);
  delay(FADESPEED);
 }
 delay(F_DELAY);
}

void solidChange(int S_DELAY) {
 analogWrite(REDPIN, 255);
 analogWrite(GREENPIN, 0);
 analogWrite(BLUEPIN, 0);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 0);
 analogWrite(GREENPIN, 255);
 analogWrite(BLUEPIN, 0);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 0);
 analogWrite(GREENPIN, 0);
 analogWrite(BLUEPIN, 255);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 255);
 analogWrite(GREENPIN, 0);
 analogWrite(BLUEPIN, 255);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 255);
 analogWrite(GREENPIN, 255);
 analogWrite(BLUEPIN, 0);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 0);
 analogWrite(GREENPIN, 255);
 analogWrite(BLUEPIN, 255);
 delay(S_DELAY);
 analogWrite(REDPIN, 150);
 analogWrite(GREENPIN, 20);
 analogWrite(BLUEPIN, 255);
 delay(S_DELAY);
}

void rgbBlink() {
 analogWrite(REDPIN, 0);
 analogWrite(GREENPIN, 0);
 analogWrite(BLUEPIN, 0);
 for (int i = 9; i < 12; i++) {
  for (int j = 0; j < 8; j++) {
   analogWrite(i, 255);
   delay(500);
   analogWrite(i, 0);
   delay(500);
  }
 }
}

void whiteFade() {
 for (int i = 0; i < 3 ; i++) {
  for (b = 0; b < 256; b++) {
   analogWrite(REDPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(500);
  for (b = 0; b < 256; b++) {
   analogWrite(GREENPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(500);
  for (b = 0; b < 256; b++) {
   analogWrite(BLUEPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(1500);
  for (b = 255; b > 0; b--) {
   analogWrite(BLUEPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(500);
  for (b = 255; b > 0; b--) {
   analogWrite(REDPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(500);
  for (b = 255; b > 0; b--) {
   analogWrite(GREENPIN, b);
   delay(FADESPEED);
  }
  delay(500);
 }
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *