තනියම වැඩ කරන Solar Lights | Outdoor Street/Garden Lights

Solar Power Off Grid Inverters for AC Current | Solar Sinhala Part 03

Off Grid Solar Panel System Under Rs 20,000/- | Part 02

OFF GRID Solar Panel එකක් ගෙදරදිම හදා ගන්න විදියක් ගැන තමයි අපි අද කත කරන්න යන්නෙ. ඒ වගේම අපිට ගැලපෙනම Solar Panel එක,Charge Controller එක, Battery එක  තෝරගන්න විදිය ගැනත්…

Home Solar Power Systems – Part 01 | Basic Knowledge

බල ශක්තිය කියන දේ අද අපිට නැතිවම බැරි දෙයක් කියල ඔයාල දන්නව ඇති. බල ශක්තිය නිපදවන ආකාර දෙකක් තියනව කියල අහල ඇති .ඒ ක්‍රම තමයි, 1.පුනර්ජනනිය බලශක්තිය  2.පුනර්ජනනීය  නොවන බලශක්තිය …