අලුත් නිර්මාණ කරන ඔයාට නියම අවස්ථාවක් | Special News for Innovators and Tech Lovers |

Makerfair2019 යනු කොළඹ American Center ආයතනය විසින් MakerSpace වැඩසටහන යටතේ සංවිධානය කරනු ලබන ඉංජිනේරු ප්‍රදර්ශනයකි. ශ්‍රී ලාංකික නවෝත්පාදක ප්‍රජාව හමුවීමට හා දැනුම බෙදා ගැනීමට එය වේදිකාවකි. Makerfair2019 වැඩසටහනට ඇතුළත් වන්නේ:–…